Akademickie Centrum Medyczne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), stosowanego począwszy od dnia 25 maja 2018 r., uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, zwana dalej Administratorem. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rektorat@byd.pl, telefonicznie: 52 567 00 48 lub pisemnie.
   
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.
   
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@byd.pl lub telefonicznie: 52 567 00 48. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w Akademickim Centrum Medycznym na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
   
 5. Postawą prawną przetwarzania i zakresu przetwarzanych przez Administratora danych są ww. przepisy prawa.
   
 6. Komu Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:
 • organom Państwowym zwłaszcza tym czuwającym nad jakością procesu udzielania świadczeń (NFZ, Ministerstwo Zdrowia), ale także i organom takim jak Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, UOKiK, Główny Urząd Statystyczny czy Urząd Wojewódzki; część z tych podmiotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w swoich rejestrach i systemach jako oddzielny administrator tych danych i w rezultacie niezależnie,
 • podmiotom, w tym i firmom obsługującym nasze platformy teleinformatyczne, czy też udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne, w zakresie w jakim jest to konieczne dla utrzymania tych platform i aktualności danych na nich zawartych,
 • naszym podwykonawcom, którzy udzielają nam pomocy w świadczeniu na Pani/Pana rzecz usług czy wykonywania zawartych z Panią/Panem umów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora różnego rodzaju usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową; w tym zakresie zaznaczamy, iż część z tych podmiotów po przekazaniu im tych danych stanie się odrębnie nowym administratorem (nie każdy z tych podmiotów będzie miał obowiązek poinformowania Pani/Pana o przetwarzaniu tych danych np. z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową); w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do naszego  ubezpieczyciela czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego właśnie interesu prawnego i np. w związku z tym dla wypłaty ubezpieczenia.
 1. Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane, jak i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub Pani/Pana żądaniem aktualizowane.
   
 2. Zaznaczamy, że obecnie nie zamierzamy przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a więc poza terytorium Unii Europejskiej i pozostałych Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak Liechtenstein, Norwegia, Islandia. O takim fakcie zostanie Pani/Pan odpowiednio poinformowany.
   
 3. Podanie danych niezbędne jest do udzielania świadczeń medycznych, w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie udzielanie świadczeń medycznych w przypadku, gdy brak udzielenia świadczenia nie stworzy dla Pani/Pana zagrożenia utraty życia.
   
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; żądanie to spełnimy, o ile nie będziemy mieć podstaw lub obowiązku ich dalszego przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego; w tym zakresie należy zwrócić uwagę, iż skargę może Pani/Pan wnieść zawsze jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych narusza odpowiednie przepisy prawa; w roli organu nadzorczego w tym zakresie występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego będzie Pani/Pan mógł wnieść skargę,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w nich ostatniego wpisu.
   
 3. Z przyznanych Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na jego adres mailowy wskazany w pkt. 2 albo bezpośrednio na nasze dane kontaktowe jako administratora. Sugerujemy jednakże kontakt bezpośrednio z Inspektorem, gdyż zapewni to szybszą reakcję na Pani/Pana zgłoszenie.

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo