Akademickie Centrum Medyczne

DOMED

DOMED TO PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI OPIEKI MEDYCZNEJ NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI W SUBREGIONIE INOWROCŁAWSKIM (POWIATY: INOWROCŁAWSKI, ŻNIŃSKI I MOGILEŃSKI) W OKRESIE OD 01.05.2019 DO 31.08.2021 r.

Projekt realizowany jest przez:
- Wyższą Szkołę Gospodarki,
- Centrum Medyczne Ikar,
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria,
- Epoka NZOZ Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o.

Program zakłada wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej dla 130 osób niesamodzielnych.

Opieką obejmuje zarówno osoby niesamodzielne, jak i opiekunów osób niesamodzielnych, w szczególności członków rodziny.

Przewidywane działania:
- utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Inowrocławiu,
- długoterminową opiekę domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną,
- pomoc dla opiekunów w postaci wsparcia psychologicznego i szkoleń w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi,
- koordynację realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

 

W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ:
•    zapewnienie opieki medycznej w warunkach zbliżonych do domowych od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 08:00 16:00,
•    wsparcie zgodne z indywidualnymi zaleceniami w wymiarze od 4 do 8 godz. dziennie w okresie od 30 do 120 dni roboczych,
•    6-miesięczny nadzór nad pacjentami wypisanymi – wsparcie pielęgniarki i fizjoterapeuty,
•    usługi pielęgniarskie (edukacja dot. samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze wyrobów medycznych), usprawnianie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa, wyżywienie, transport, ambulatoryjne badania diagnostyczne oraz doraźne leki i materiały medyczne,
•    działania edukacyjne dla opiekunów w zakresie przygotowania do kontynuacji opieki,


W RAMACH DŁUGOTERMINOWEJ MEDYCZNEJ OPIEKI DOMOWEJ NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ:
•    pielęgniarska opieka długoterminowa we współpracy z lekarzem POZ,
•    poradnictwo psychologiczne,
•    usługi fizjoterapeutyczne,
•    pomoc dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci szkoleń indywidualnych i grupowych z zakresu opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi realizowane przez pielęgniarkę, psychologa i fizjoterapeutę,
•    poradnictwo prawne.

 

DLA KOGO?
Pierwszą grupę docelową projektu stanowi 130 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami.
Drugą grupę docelową będą stanowili opiekunowie osób niesamodzielnych, korzystających ze wsparcia w warunkach domowych (w szczególności członkowie rodzin) – 80 osób.
Będą to osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się lub pracujące na obszarze subregionu inowrocławskiego – wyodrębnione na potrzeby projektu z województwa kujawsko-pomorskiego powiaty: inowrocławski, żniński, mogileński.
Preferowany jest udział dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
• których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wszystkie osoby objęte projektem będą niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Wymagać będą opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych). Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci.

 

REKRUTACJA
a.    uczestnicy Dziennego Domu Opieki Medycznej – 50 osób
Przyjęcie pacjenta do DDOM nastąpi na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, opartej na skali poziomu samodzielności (Barthel) - opieka udzielana jest osobom, które otrzymały 40-65 pkt.
W przypadku rekrutacji do DDOM osoby powyżej 65 roku życia będą rekrutowane w pierwszej kolejności, jednakże jedynie do wyczerpania 50 % przewidzianych dla tejże grupy wiekowej miejsc w projekcie, tj. 25 pacjentów.
Do opieki kwalifikowani będą pacjenci:
- bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego.
b.    beneficjenci długoterminowej opieki domowej – 80 osób
W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które w ocenie skalą poziomu samodzielności zwanej skalą Barthel uzyskały 40 pkt. lub mniej. W projekcie dopuszcza się możliwość świadczenia usług zdrowotnych o tym zakresie dla osób niesamodzielnych, które w ocenie opartej na skali Barthel uzyskały 65 pkt. lub mniej.
W przypadku rekrutacji do długoterminowej opieki pielęgniarskiej dzieci będą rekrutowane w pierwszej kolejności, jednakże jedynie do wyczerpania założonej w projekcie liczby miejsc, tj. 5.


DOKUMENTY
Formularze rekrutacyjne można składać:
- zeskanowane mailowo na adres:
inowroclaw@byd.pl,
- osobiście: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43-45, tel. 52 567 00 90,
- pocztą na adres: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu: 52 567 00 90 lub mailowo: inowroclaw@byd.pl.
 

REGULAMIN

uczestnicy Dziennego Domu Opieki Medycznej
FORMULARZ UCZESTNIKA
RODO UCZESTNIKA

beneficjenci długoterminowej opieki domowej
FORMULARZ UCZESTNIKA
RODO UCZESTNIKA
FORMULARZ OPIEKUNA
RODO OPIEKUNA

 

 

Skontaktuj się
z nami

ul. A. Naruszewicza 11
85-229 Bydgoszcz
telefon tel. 52 567 07 82
acm@byd.pl
zegr od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00
logo